KKP บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือสอง เรือนจำกลางชลบุรี-กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา - Fintech Marts

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 20, 2023

KKP บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือสอง เรือนจำกลางชลบุรี-กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา


KKP บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปมือสอง เรือนจำกลางชลบุรี-กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา


กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยนางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด มอบคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปของกลุ่มธุรกิจฯ ที่ครบรอบการใช้งานแต่ยังอยู่ในสภาพดีให้แก่เรือนจำกลางชลบุรี และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รวมจำนวน 220 เครื่อง โดยมีผู้แทนรับมอบ ได้แก่ นางสาวสุดา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำกลางชลบุรี เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของเรือนจำฯ โดยเฉพาะการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขัง และนายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลซึ่งอยู่ภายใต้ “โครงการธนาคารโอกาส” ของกสศ. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารเคเคพี ทาวเวอร์  

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคนและเยาวชน โดยเฉพาะการสนับสนุนเรื่องการศึกษา พัฒนาศักยภาพการปฏิงานและการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจฯ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือสองซึ่งยังมีสภาพดี ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ไปแล้วกว่า 1,090 เครื่อง อาทิ สภากาชาดไทย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา เรือนจำกลางชลบุรี สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ฯลฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกิดขึ้นจากการร่วมกิจการระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินการโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด โดยกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งนำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเปี่ยมประสิทธิภาพด้วยบริการที่เหนือความคาดหมาย

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล ส่วนธุรกิจด้านตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) ตลอดจนธุรกิจจัดการกองทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com    

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad