ซีพีเอฟ คอนเน็กซ์ อีดี โรดโชว์ 9 โครงการต้นแบบ ลงพื้นที่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ - Fintech Marts

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, May 30, 2023

ซีพีเอฟ คอนเน็กซ์ อีดี โรดโชว์ 9 โครงการต้นแบบ ลงพื้นที่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา (Connext ED) สร้างเด็กดี มีความสามารถ ยกทีมคณะผู้บริหารโครงการฯ (PMO )และผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner)ลงพื้นที่ พบปะผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูกว่า 300 โรงเรียน ในพื้นที่ นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ มุ่งยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถอดบทเรียน 9 โครงการต้นแบบสู่ความสำเร็จ เน้นวิชาการ เกษตรอัจฉริยะ และวิชาชีพ

ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทเอกชนที่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา Connext ED และดำเนินการต่อเนื่อง เข้าสู่ปี 2566 เป็นปีที่ 8 จัดกิจกรรม "CPF CONNEXT ED Roadshow" ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 พบปะผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนครู ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 33 โรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 214 โรงเรียน และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 55 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมคอนเน็กซ์ อีดี ภายใต้การดูแลของซีพีเอฟ เพื่อให้ข้อมูลเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษา ปีการศึกษา 2566 รวมทั้ง 9 โครงการหลักที่ซีพีเอฟสนับสนุน โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนที่ดำเนินโครงการคุณภาพที่ประสบความสำเร็จแล้ว

นางสาวพัชมน วงศ์ฝาย รองประธานคณะบริหารโครงการฯ กล่าวว่า กิจกรรม CPF CONNEXT ED Roadshow ในครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่คณะผู้บริหารโครงการ ฯ ได้ชี้แจงเป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ของมูลนิธิฯ รวมถึงเป้าหมายการยกระดับคุณภาพโรงเรียน (School grading) เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งเป็นโอกาสให้ผู้นำจิตอาสาทุกคน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2566 ร่วมกับผู้อำนวยการและตัวแทนครูในโรงเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ
ทั้งนี้ ซีพีเอฟได้สนับสนุนโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8 โดยปีนีัคณะ PMO ได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการนำเสนอโครงการและพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการของโรงเรียน ด้วยโครงการขนาดเล็ก (Small) ขนาดกลาง (Medium) และขนาดใหญ่ (Large) ตามบริบทและตามเป้าหมายของโรงเรียนที่สอดคล้องกับผล School grading โดยจะเปิดรับสมัครขอรับการสนับสนุน ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2566 เพื่อให้โรงเรียนเข้านำเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป โดยจะประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือนสิงหาคม 2566

ปีการศึกษา 2566 ซีพีเอฟได้คัดเลือก 9 โครงการคุณภาพสู่ความสำเร็จ เป็นโครงการต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่่นๆ มุ่งเน้น 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านเกษตรอัจฉริยะ และด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)โดยโครงการต้นแบบด้านวิชาการ เน้นการพัฒนาครูและผู้เรียน การทำสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย และเป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย โครงการ Active Learning เป็นการพัฒนาครูและส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โครงการ นัก Coding น้อย พัฒนาผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบและรู้เท่าทันเทคโนโลยี และโครงการ Smart-Kids English ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในทุกด้านได้
โครงการต้นแบบด้านเกษตรอัจฉริยะ เน้นการทำเกษตรที่นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย โครงการฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการและปริมาณที่เพียงพอ โครงการเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมการทำเกษตรแบบครบวงจรและยั่งยืน และโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ และการเรียนรู้ด้านโภชนาการอย่างยั่งยืน และด้านวิชาชีพ เน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การทำธุรกิจขนาดเล็ก การตลาด เพื่อการประกอบอาชีพที่มั่นคง ประกอบด้วย โครงการร้านกาแฟเด็กน้อย เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะอาชีพจากการลงมือปฏิบัติจริงสู่การเป็นนักธุรกิจน้อย โครงการขนมและเบเกอรี่ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำขนมและเบเกอรี่ และสามารถนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการทำอาหาร โครงการเด็กช่างนักประดิษฐ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และฝึกฝีมือ ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ปัจจุบัน ซีพีเอฟ รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์ อีดี รวมจำนวน 302 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสระบุรี โดยภารกิจหลักในปี 2566 คือ การเพิ่มระดับประเมินคุณภาพด้านการศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ได้แก่ รอบรู้ทักษะวิชาการ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ก่อเกิดคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างเสริมสุขภาพดี ตระหนักรู้และสร้างคุณค่าสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา เติมเต็มสมรรถนะของครูผู้สอน ด้านหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซีพีเอฟ ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนจำนวนโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับดี (คะแนน 3.00 ขึ้นไปจาก 5.00) ให้ได้เป็น 80% ในปีการศึกษา 2566

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad