ดีพร้อม ผนึก วช. ดันงานวิจัยขึ้นห้าง เสริมแกร่งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์คิกอ๊อฟ “เซรามิกลำปาง” - Fintech Marts

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, April 17, 2024

ดีพร้อม ผนึก วช. ดันงานวิจัยขึ้นห้าง เสริมแกร่งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์คิกอ๊อฟ “เซรามิกลำปาง”


ดีพร้อม ผนึก วช. ดันงานวิจัยขึ้นห้าง เสริมแกร่งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์คิกอ๊อฟ “เซรามิกลำปาง” พัฒนาวัสดุขั้นสูง เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ผนึกกำลังกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการใช้งานวิจัยเพื่อสนับสนุนและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยนำร่องอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง ด้วยการถ่ายทอดผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาชิ้นส่วนเซรามิกขั้นสูง เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกดั้งเดิมสู่อุตสาหกรรมเซรามิกขั้นสูง พร้อมสร้างแนวความคิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดการใช้งานได้จริงสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าอุตสาหรรมเซรามิกลำปางได้กว่า 150 ล้านบาท

นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ (DIPROM MICE CENTER) จังหวัดลำปาง ว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศอย่างก้าวกระโดด อันจะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและลดความเหลื่อมล้ำได้ อย่างไรก็ตาม การยกระดับขีความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนมาบูรณาการความร่วมกันในการ ริเริ่ม-ส่งเสริม-วิจัยและพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมและเป็นรากฐานในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย” เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานให้เกิดการพัฒนางานวิจัยในเชิงพาณิชย์และนวัตกรรมขั้นสูงในระดับอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสอดรับกับสอดรับกับนโยบาย Reshape the Future: โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต ผ่านกลยุทธ์การปรับตัวเพิ่มการเข้าถึงโอกาส (Reshape the accessibility) เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือ (DIPROM Connection) สร้างโอกาส และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างต่อเนื่อง
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมผ่านการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน โดยได้นำร่องความร่วมมือการปฏิรูปอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง ซึ่งมีผู้ประกอบการจำนวนกว่า 200 กิจการ ด้วยการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเซรามิคไทยนำไปใช้ประโยชน์ผ่านการสนับสนุนการนำแนวคิดด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการด้านเซรามิก การพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์ 
ตลอดจนสร้างแนวความคิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดการใช้งานได้จริงสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและเชื่อมโยงช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ให้ผู้ประกอบการและมองหาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตร่วมกัน อาทิ การถ่ายทอดผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาชิ้นส่วนเซรามิกขั้นสูง เนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก และมีการเพิ่มกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าฯ ในประเทศไทยทำให้มีความต้องการชิ้นส่วนเซรามิกขั้นสูง เช่น แกนเฟอร์ไรต์ของหม้อแปลงไฟฟ้า (Ferrite Toroid) วาริสเตอร์ (Varistor) เป็นต้น โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าอุตสาหรรมเซรามิกลำปางได้กว่า 150 ล้านบาท
ด้าน นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เร่งขยายผลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “การวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง แต่นำไปสู่การขึ้นห้าง” (Research Utility) โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีโดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญให้กับผู้ประกอบการเซรามิก ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และโครงการกิจกรรมบริหารโครงการและผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ประเด็นการวิจัยและพัฒนาวัสดุขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มงานอุตสาหกรรม กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมไปสู่ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง (Advance ceramics) ตลอดจนการสนับสนุนจากดีพร้อมในด้านโครงสร้าง หรือระบบพื้นฐาน (Infrastructure) ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด 


รวมทั้งการสนับสนุนการออกมาตรการของภาครัฐ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสสำหรับนักวิจัยในการยกระดับงานวิจัยที่สามารถสร้างขับเคลื่อนการเติบโตของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยปัจจุบัน วช. มีงานวิจัยที่พร้อมส่งเสริมในเชิงพาณิชย์จำนวน 260 โครงการ และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต นายสมปรารถนา กล่าวทิ้งท้าย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad